giám đốc kinh doanh

Giam-doc-kinh-doanh-vnua-pharma

Nguyễn Văn A

Chức vụ: GĐKD

VP: ………………….

Xem chi tiết >>>

Giam-doc-kinh-doanh-vnua-pharma

Nguyễn Thị B

Chức vụ: GĐKD

VP: ……………………

Xem chi tiết >>>

giám đốc phát triển Thương hiệu

Giam-doc-kinh-doanh-vnua-pharma

Nguyễn Văn A

Chức vụ: GĐPTTH

VP: …………………

Xem chi tiết >>>

Giam-doc-kinh-doanh-vnua-pharma

Nguyễn Thị B

Chức vụ: GĐPTTH

VP: …………………..

Xem chi tiết >>>

Giam-doc-kinh-doanh-vnua-pharma

Nguyễn Văn A

Chức vụ: GĐPTTH

VP: ………………….

Xem chi tiết >>>

Giam-doc-kinh-doanh-vnua-pharma

Nguyễn Thị B

Chức vụ: GĐPTTH

VP: …………………..

Xem chi tiết >>>

Giám đốc Phát triển thị trường

giam-doc-phat-trien-thi-truong-vnua-pharma

Nguyễn Cẩm Tiên

Chức vụ: GĐPTTT

VP: Vĩnh Long

Xem chi tiết >>>

Giam-doc-kinh-doanh-vnua-pharma

Nguyễn Văn A

Chức vụ: GĐPTTT

VP: ………………….

Xem chi tiết >>>